Ciele v podnikaní – ako si ich stanoviť a naplniť?

Vaše podnikanie musí mať cieľ, aby malo vôbec zmysel. Napĺňanie jednotlivých miľníkov vám dáva motiváciu a zároveň je to určitá forma zručnosti. Čo je to ten cieľ a čím sa líšia profesionálne ciele od tých súkromných? Ak sa chcete naučiť, ako si ciele stanoviť a ako ich dosahovať, tak čítajte tento článok aj naďalej.

Ciele v podnikaní – ako si ich stanoviť a naplniť? (Foto: unsplash.com)

Čo sú ciele

Ako by ste vy definovali ciele? V podnikateľskej sfére sa o cieľoch hovorí ako o budúcich stavoch, ktoré chceme sa určité časové obdobie dosiahnuť. Primárnym a dlhodobým cieľom väčšiny podnikov je dosahovanie zisku, zvýšenie povedomia o značke, vybojovať si popredné miesto na trhu v danom odvetví alebo zväčšiť podiel predajov. Ciele tiež môžete rozdeľovať podľa dôležitosti. Z časového hľadiska sa delia na dlhodobé, strednodobé a krátkodobé.

Technika SMART

O tejto technike ste už možno počuli, hlavne ak ste študovali na ekonomicky zameranej škole. SMART technika je známa už desiatky rokov, no stále je aktuálna. Nejedná sa len o teóriu, ale viete to využiť pri stanovovaní akýchkoľvek cieľov. SMART je skratka 5 slov, vlastností, aké by mal mať stanovený cieľ – SPECIFIC (špecifický, jasne zadaný), MESURABLE (merateľné dosiahnutie cieľa), ACCEPTABLE (prijateľný zo strany, ktorá ju bude plniť), REALISTIC (reálne dosiahnuteľný cieľ), TIMED (časovo ohraničený).

Proces stanovovania cieľov

Podnikové ciele stanovuje vedúca skupina ľudí. Tá má na starosti, aby boli ciele v súlade s hlavnými zásadami firmy. Medzi podmienky tvorby cieľov patria vzťahy medzi pracovníkmi, kapitálové vzťahy, dodávateľské vzťahy a spoločenské prínosy. Rovnako treba brať ohľad aj na vplyv okolia, schopnosti manažérov, akcionárov, disponibilné zdroje a interné vzťahy.